میدونــــــی الان
دوسـتـات کُـجان؟

انـــار مــی‌دونــه!

بـا انـار دوستـات
رو پـیـــدا کُــن

ببین الان دوستات کُجان
و چـــکار مــی‌کُـــنـن

تو هـم بـه دوستـات بگـو
کُجـایی و چـکـار می‌کُنی

بـاهـاشون چَـت کُـن

و همـیـشه و هــمــه جـا
باهاشـون در تمـاس بـاش

انـار اولین اَپ ارتبـاطیِ
مـوبایـل در ایـران

Anar, the first
social messaging app
in Iran

هـمین حالا انـار رو روی گوشی خودت نصب کُن و ببین دوستات کُجان!

بیش از 500 هزار دانلود

  • Get it on Google Play
  • Get it on Google Play
دانلود کنید
تبلیغات   .   قوانین و مقررات   .   راهنما